Säännöt

YKSITYISTEN KATSASTUSTOIMIOAIKKOJEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt Voimassaolon alku: 12.09.2023 08:11:19

1.NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1.1 Yhdistyksen nimi on Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Privata Besiktningsställenas Förbund rf.

1.2 Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

1.3 Yhdistys on suomenkielinen

1.4 Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä Liitto.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2.1 Liiton tarkoituksena on toimia Suomen kaikkien katsastustoimijoiden keskuselimenä.

2.2 Liitto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta sekä suojelemaan ympäristöä maantieliikenteen ajoneuvojen katsastustoimintaa edistämällä.

2.3 Liitto toimii hyvän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi katsastustoimijoiden kesken.

2.4 Liitto pyrkii myötävaikuttamaan katsastustoiminnan järjestämiseksi siten, että katsastustoimijat toimivat asiantuntemuksella, voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä nauttivat arvostusta yleisön ja viranomaisten taholta.

2.5 Tarkoitustensa toteuttamiseksi liitto järjestää liittokokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja viranomaisille alan toimintaan liittyvistä säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista.

2.6 Liitto pyrkii jäsentensä hyödyksi seuraamaan ajoneuvojen teknistä kehitystä ja katsastustoimintaa eri maissa kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla.

2.7 Liitto pyrkii muillakin vastaavillatavoilla valvomaan jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia ja taloudellisia etuja.

3. JÄSENET

3.1 Liiton jäsenenä voi olla henkilö, tai oikeuskelpoinen yhteisö, laitos tai vastaava, jolle katsastuksen toimiluvista vastaava viranomainen on myöntänyt asianmukaisen toimiluvan ajoneuvojen katsastustehtävien suorittamiseen.

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

4.1 Liiton jäseneksi liittymisen yhteydessä on suoritettava liittymismaksu, jonka suuruuden määrää liiton kokous vuodeksi kerrallaan.

4.2 Jokaisen jäsenen on suoritettava liitolle kuukausittainen jäsenmaksu seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruuden määrää liiton kokous vuodeksi kerrallaan.

5. LIITON KOKOUKSET

5.1 Liiton asioista päätetään liiton kokouksissa, joita pidetään vuosittain kaksi kertaa. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Vuoden 2023 syyskokous pidetään tästä poiketen elo-marraskuun aikana.

5.2 Liiton kokous tai hallitus voi päättää myös ylimääräisen kokouksen pidettäväksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös siinä tapauksessa, että vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

5.3 Kutsu liiton kokoukseen on lähetettävä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Kutsukirjeessä tulee olla mahdollisimman tarkkaan lueteltuna käsiteltäviksi tulevat asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä vain kutsukirjeessä mainitut asiat.

5.4 Liiton kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä puheoikeus. Sivu: 2/4

5.5 Liiton kokouksissa tapahtuvia äänestyksiä varten jokaisen läsnä olevan jäsenen äänimäärä lasketaan kohdassa 17 kirjatun laskentakaavan mukaisesti. Liiton jäsen, joka ei osallistu kokoukseen, voi valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään puolestaan äänivaltaa liiton kokouksessa. Kukaan älköön näin kuitenkaan käyttäkö enempää kuin neljäsosaa kokouksessa osanottajien käytettävissä yhteensä olevista äänistä. Kokouksen osanottajien on tarvittaessa kyettävä osoittamaan, että he voivat käyttää yhteisömuotoisen jäsenen äänioikeutta.

5.6 Äänioikeuden ehtona on erääntyneiden jäsen- ja liittymismaksujen suorittaminen ennen kokousta.

5.7 Liiton toimihenkilöillä on kokouksessa puheoikeus.

5.8 Päätökset kokouksessa ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei asiassa ole tehty kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se kanta, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, henkilövaalissa ratkaisee vastaavassa tapauksessa kuitenkin arpa.

5.9 Liiton kokouksien puheenjohtajana toimii kokouksessa valittu jäsen.

5.10 Liiton kokoukseen voi liiton jäsenen valtuuttamana osallistua henkilö, joka tehtävänsä tai asemansa puolesta kuuluu liiton jäsentoimitoimijan tai sen toimipaikkojen muodostaman yhteistoimintaorganisaation johtoon.

6. KEVÄTKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

6.1 Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja - valitaan kokoukselle sihteeri - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja lisäksi kaksi äänten laskijaa - tarkastetaan hallituksen antama vuosi- ja tilikertomus edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien antama lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta - päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään - valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet - valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet.

6.2 Kevätkokouksessa päätetään lisäksi muista näiden sääntöjen osoittamista taikka jäsenten esille ottamistakysymyksistä, joista kokouskutsussa on ilmoitettu.

7. SYYSKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

7.1 Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja - valitaan kokoukselle sihteeri - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa - vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi. - vahvistetaan koulutussuunnitelma seuraavaksi vuodeksi - määrätään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset - vahvistetaan hallituksen seuraavaa tilikautta varten laatima talousarvio ja määrätään jäseneksi liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruus.

7.2 Liiton syyskokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen ja jäsenten esille ottamat asiat, jotka kutsussa on ilmoitettu.

8. HALLITUS

8.1 Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee Sivu: 3/4 olla henkilö, joka tehtävänsä tai asemansa puolesta kuuluu liiton jäsentoimijan tai sen toimipaikkojen muodostaman yhteistoimintaorganisaation johtoon.

8.2 Liiton puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi. Hallituksen jäsenen jättäessä tehtävänsä valitaan hänen seuraajansa jäljellä olevaksi kaudeksi seuraavassa liittokokouksessa, ellei ylimääräistä kokousta ole tätä varten kutsuttu koolle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

8.3 Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Aluksi arvan, sitten vuoron vuoksi.

8.4 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökseksi tulee asiakysymyksessä se mielipide, joka on saanut taakseen vähintään puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta.

8.5 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

8.6 Hallitus myöntää pyynnöstä eron hallituksen jäsenyydestä. Hallitus voi todeta hallituksen jäsenyyden päättyneeksi myös siinä tapauksessa, että henkilö ei enää toimi 8.1 kohdassa edellytetyssä tehtävässä tai asemassa.

9. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

9.1 Hallituksen tehtävänä on: - ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa - huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta - huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta - hyväksyä liiton uudet jäsenet, päättää tarvittaessa jäsenten erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa - päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta - antaa itse tai valtuuttaa antamaan pyydetyt lausunnot, ehdotukset jne.

9.2 Hallitus valitsee liitolle toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt ja ohjaa heidän toimintaansa.

10. LIITON PUHEENJOHTAJA

10.1 Liiton puheenjohtajan tehtävät ovat: - kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta - edustaa yhdistystä hallituksen päätösten mukaisesti

11. LIITON TOIMINNANJOHTAJA

11.1 Käytännöllisten asioiden hoitoa varten liitolla on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtävät määräytyvät hallituksen laatiman toimintaohjeen ja työsopimuksen mukaan.

12. TALOUS

12.1 Liiton tilikausi on marraskuun alusta seuraavan vuoden lokakuun loppuun.

12.2 Liiton tilejä ja hallintoa tarkastavat kaksi liiton kokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

12.3 Tarkastusta varten on hallituksen annettava liittokokousten, hallitusten kokousten ja muut vastaavat pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

13. LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

13.1 Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen siihen määräämät hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

14. LIITOSTA EROAMINEN

14.1 Jäsenellä on oikeus erota liitosta milloin tahansa tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi liittokokouksen Sivu: 4/4 pöytäkirjaan.

14.2 Hallituksen tulee erottaa liitosta sellainen jäsen, joka on pysyvästi menettänyt luvan katsastustoiminnan harjoittamiseen.

14.3 Hallitus voi erottaa liitosta sellaisen jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä. 15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

15.1 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä liiton kokouksessa muuttamista kannattaa.

16. LIITON PURKAUTUMINEN

16.1 Liitto purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä liiton kokouksessa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut liiton purkamista.

16.2 Liiton purkamista koskeva asia voidaan käsitellä liiton kokouksessa vain, mikäli asia on kokouskutsussa nimenomaan mainittu.

16.3 Liiton purkautuessa on liiton varat käytettävä purkamisesta päätetyssä liiton kokouksessa päätetyllä tavalla liikenneturvallisuuden edistämiseen.

17. LIITTOKOKOUKSESSA KÄYTETTÄVÄN ÄÄNIMÄÄRÄN LASKENTA

17.1 Jäsenen äänimäärä liittokokouksessa suoritettavissa äänestyksissä lasketaan siten, että jokainen kohdassa 4.2 tarkoitetun jäsenmaksun kokousta edeltävänä neljänä kalenterikuukautena erääntynyt ja maksettu Euro vastaa yhtä ääntä.

17.2 Jäsenen äänimäärän määräytymiseen käytettävissä Liiton jäsenmaksuissa huomioidaan vain ne, jotka ovat erääntyneet kokousta edeltävinä neljänä kalenterikuukautena. Myöhässä tai etukäteen maksettuja jäsenmaksuja ei huomioida.

17.3 Kukaan ei kuitenkaan voi käyttää enempää kuin neljäsosaa kokouksessa osanottajien käytettävissä yhteensä olevista äänistä.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.