Autoala mediassa

Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukeen muutoksia 31.12.2023 alkaen

11.12.2023

Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukeen on tulossa muutoksia 31.12.2023 alkaen. Hankintatukilain muutosta ei ole vielä hyväksytty valtioneuvoston ja tasavallan presidentin istunnossa, mutta eduskunta on jo hyväksynyt lakimuutokset. Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi laki astuu voimaan 30.12.2023.

Alla liitetiedostona olevaan ohjeistukseen on koottu yksityiskohtainen paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien päivitetty ohjeistus. Tälle sivulle on koottu tärkeimmät muutokset. Huom! Punaisella tärkeä aikaraja, joka liittyy kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuen hakemiseen, sillä kaasukuorma-autojen tuki rajautuu 31.12.2023 alkaen vain jäte-, posti-, kuriiri- ja muuttoautoihin. Tämän rajauksen ennakoidaan poistuvan kevään aikana.

Tuki laajenee koskemaan myös vetykäyttöisiä paketti- ja kuorma-autoja

Lakiin on lisätty uusi tukikategoria vetykäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille. Vetykäyttöisten autojen hankintatuki on samansuuruinen kuin sähköautojen.

Sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuki-intensiteetti muuttuu

Hankintatuet ovat kiinteähintaisia tukia, joiden määrä ei lakimuutoksen yhteydessä muutu. EU:n valtiontukisääntely asettaa yrityksille myönnettävälle tuen määrälle lisäksi enimmäisrajat, jotka määritellään osuutena tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisilla kustannuksilla tarkoitetaan ajoneuvon ostamisesta tai pitkäaikaisvuokraamisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia verrattuna tavanomaiseen teknologiaan – käytännössä yleensä dieselautoon. Ostettaessa ajoneuvo tukikelpoiset kustannukset lasketaan vähentämällä kaasu-, sähkö- tai vetykäyttöisen ajoneuvon hankkimisesta aiheutuvat investointikustannukset dieselauton hankintakustannuksista. Leasingautoilla tukikelpoiset kustannukset lasketaan vähentämällä kaasu-, sähkö- tai vetykäyttöisen ajoneuvon hankkimisen leasingkustannukset verrokkiauton leasingkustannuksista siten, että leasinghintaan ei lasketa ylläpitokustannuksia.

Tuen enimmäismäärä yrityksille on aiemmin ollut 40 prosenttia tukikelpoisesta kustannuksesta. Jatkossa sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen enimmäismäärä on 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista muille kuin keskisuurille tai pienille yrityksille. Sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen enimmäismäärä keskisuurille yrityksille on 50 prosenttia ja pienille yrityksille 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Keskisuurten yritysten palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja niiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Yritys on pieni, jos sen palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Koska tukisummat ovat maltillisia ja sähköautot ovat suhteellisen kalliita dieselautoihin nähden, tuki-intensiteetin muutos ei käytännössä vaikuta tukisummiin merkittävästi leasingillä hankittavia sähköpakettiautoja lukuun ottamatta. Jatkossa myös niissä on useammin mahdollisuus saada ajoneuvoille tuen maksimimäärä.

Yritysten hankkimien kaasukäyttöisten autojen enimmäistukisumma ei muutu, vaan tuki on jatkossakin enimmillään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista yrityksen koosta riippumatta.

Leasingillä hankittujen autojen tukikelpoisten kustannusten laskentatapa muuttuu

Leasingautoilla tukikelpoisiin kustannuksiin ei jatkossa lasketa käyttökustannuksia, joihin kuuluvat muun muassa energia-, vakuutus- ja ylläpitokustannukset. Rahoitusleasingin kannalta hakemusten tekeminen on selväpiirteistä, koska hinta ei sisällä huolto- tai ylläpitokustannuksia. Huoltoleasing sen sijaan sisältää lähtökohtaisesti huolto- ja korjauskulut sekä rengaskustannukset ja muut mahdolliset lisäpalvelut. Jatkossa hakemusten liitteeksi tuleviin huoltoleasingtarjouksiin tulee eritellä pääoma- ja rahoituskustannukset sekä käyttökustannukset.

Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tukea voidaan alkuvuonna jakaa vain rajattuihin käyttökohteisiin

Jatkossa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen tuki jaetaan vähämerkityksisenä tukena ns. de minimis -asetuksen perusteella. Kaasuautoille ei voi enää ensi vuoden puolella jakaa tukea ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella, jossa ajoneuvojen hankintatuki on rajattu sähkö- ja vetykäyttöisille ajoneuvoille. Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea ei jatkossa myönnetä yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin, sillä voimassa olevan de minimis -asetus rajaa ne tuen ulkopuolelle. Näin ollen tuki rajautuu 31.12.2023 alkaen vain yhdistettyjä palveluja tekeville yrityksille, kuten muuttopalveluissa, posti- tai kuriiripalveluissa ja jätteiden keruu- tai käsittelypalveluissa käytettäville ajoneuvoille.

Nykyinen de minimis -asetus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti, ja komission odotetaan julkaisevan uudistetun asetuksen lähiviikkoina. Asetus on tämänhetkisen tiedon mukaan muuttumassa siten, että tukea voitaisiin myöntää jatkossa myös tieliikenteen tavarankuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut valmistelevansa kaasukuorma-autojen tuen rajaukset poistavan lakimuutoksen heti, kun uusi asetus on hyväksytty. Kaasukuorma-autojen tuen ennalleen palauttavan lain valmistelun aikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta on arvioitu, että se voisi astua voimaan aikaisintaan maaliskuussa 2024.

Käytännössä hankintatukea ei tulla myöntämään alkuvuonna muiden kuin jäte-, posti-, muutto- tai kuriiripalvelujen käyttöön tulevien kaasuautojen hankintaan ennen kuin uusi alkuvuoden aikana valmisteltava kaasuautoja koskeva lakimuutos on hyväksytty. Näin ollen kaikista alkuvuonna 2024 tilattavaksi suunnitelluista kaasuautoista kannattaa jättää hakemus viimeistään 30.12.2023, sillä hakemukset käsitellään hakemuksen vireilletuloajankohtana voimassa olleen lain mukaisesti. On huomattava, että hakemuksen tulee olla perillä Traficomissa viimeistään 30.12.2023, jos hakemukseen halutaan sovellettavan nyt voimassa olevaa lakia. Jos hakemus jätetään sähköisenä suomi.fi-palvelun kautta, hakemus tulee lähettää eteenpäin viimeistään 30.12. Jos hakemus jätetään sähköpostin liitteenä olevana pdf-lomakkeella, hakemusta koskeva sähköposti tulee lähettää Traficomiin viimeistään 30.12. Hakemus tulee muutenkin jättää ennen ajoneuvon tilaamista, joten joulukuussa ennalta jätetystä hakemuksesta ei aiheudu ongelmia, vaikka yritys ei päätyisikään kaasuauton hankintaan alkuvuoden aikana.

Yritys voi saada hankintatukea enimmillään viiteen autoon kalenterivuodessa ajoneuvolajeittain. Kaasuautojen vuodenvaihteen hakemuksissa on tärkeää huomata, että hankintatukien yrityskohtaista maksimimäärää tulkitaan lain voimassaolon mukaisesti. Mikäli hakija olisi kaasuautotukea koskevan hakemuksen joulukuussa jättäessään jo ehtinyt hakea hankintatukea ja saada ehdollisen päätöksen viidelle saman ajoneuvolain autolle aiemmin vuonna 2023, ei tukea voitaisi myöntää.

Sähkö- ja vetykäyttöisten pakettiautojen alimmasta tukiluokasta poistuu hintarajaus

Pakettiautojen alimmasta 2 000 euron tukiluokasta poistuu enimmäishintaa koskeva rajoitus (50 000 euroa). Näin ollen jatkossa kaikki sähkö- ja vetypakettiautot kuuluvat tuen piiriin, vaikka ne eivät täyttäisi 680 kg:n kantavuusrajaa.

Tuen määrärahatilanne

Hankintatuille on alun perin varattu yhteensä 12 miljoonan euron määräraha vuosille 2022–2024. Määräraha on jaettu puoliksi paketti- ja kuorma-autojen kesken. Kuorma-autojen tukibudjetista on tähän mennessä varattu 42 prosenttia ja pakettiautojen tukibudjetista 41 prosenttia.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.