Pääsyvaatimukset

Ajoneuvojen katsastajalta edellytetään automekaanikon ammattitutkintoa, autoteknikon tutkintoa, kokemusta autokorjaamoalalta ja erityiskoulutusta.

Edellä mainittuihin vaatimuksiin rinnastetaan luonnollisesti auto-alan insinööritutkinto ja myös muu vastaava tutkinto, johon sisältyy vastaava määrä autotekniikan opintoja. Koska autoteknikon tutkintoa ei enää tulevaisuudessa pidetä yllä, alalle tulijat ovat pääasiassa AMK insinöörejä ja mekaanikkoja.

Insinöörillä tulee olla autokorjaamoalalta kokemusta vähintään 6 kk. Ammattitutkinnon suorittaneelta mekaanikolta edellytetään kolmen vuoden työkokemusta autokorjaamolla. Myös muu vastaava kokemus voidaan hyväksyä. Kussakin erityistapauksessa työkokemuksen riittävyys selvitetään ennen katsastajakoulutuksen aloittamista.

Katsastajalta vaaditaan erityinen katsastajantutkinto, joka suoritetaan erikseen kevyen ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksia varten ja erikseen raskaan ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksia varten. Voidakseen päästä katsastajan Trafin järjestämään katsastajan loppukokeeseen on oppilaan osallistuttava viikon mittaiselle katsastajakoulutuksen yleisjaksolle kokeineen ja sitä seuraavalle määräaikaiskoulutuksen jaksolle, joka myös on kestoltaan myös viikon pituinen. Ennen varsinaista loppukoetta suoritetaan katsastustoimipaikalla vielä ohjattu työharjoittelu, joka on kestoltaan vähintään kaksi viikkoa. Työharjoittelun aikana on katsastettava määrätty määrä ajoneuvoja. Tämän takia harjoittelu voi kestää kauemman kuin kaksi viikkoa, riippuen suoritettujen katsastusten määrästä..

Katsastajan on ylläpidettävä osaamistaan osallistumalla vuosittain järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

Erikoiskatsastuksia varten katsastajan on osallistuttava kunkin osa-alueen erikoiskoulutukseen. Koulutusjakson päätteeksi on läpäistävä kirjallinen koe. Tämän jälkeen katsastaja on oikeutettu suorittamaan erikoiskatsastuksia. Oikeus on voimassa kokeen suorittamisesta alkaen kolmen vuoden ajan, kuitenkin kalenterivuoden loppuun. Voidakseen jatkaa tehtävässä katsastajan on suoritettava hyväksytysti uusi koe. Ennen koetta on suoritettava vähintään neljän tunnin kertauskoulutus.

Edellä mainittuja erikoiskatsastuksia, joiden suorittamiseen vaaditaan erityinen koulutus ja koe, ovat (koulutuksen kesto suluissa):

  • kevyen ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset (35 oppituntia)
  • raskaan ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset (35 oppituntia)
  • paineilmajarrujen tarkastukset (21 oppituntia)
  • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksynnät (21 oppituntia).

Lisätietoja koulutuksesta löydät asiaa koskevista säädöksistä. Niitä ovat:

  • laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta (13.12.2013/957)
  • LiikMA ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta (6.3.2014/199).

Säädöksissä on Ajoneuvohallintokeskukselle annettu oikeus erityisestä syystä poiketa koulutus- ja tutkintovaatimuksista.

©2021 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästeet. Web Design Huima.