Katsastajan koulutuksen pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimus katsastajan alalletulokoulutukseen:

Ajoneuvojen katsastajan alalletulokoulutuksen pääsyn edellytyksenä on autoalan insinööritutkinto, autoteknikon tutkinto, mekaanikoilla autoalan erikoisammattitutkinto tai autoalan ammattitutkinto. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on oltava vähintään 30 opintopistettä hyväksytysti suoritettuja ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan opintoja tai vastaava määrä muita soveltuvia konetekniikan opintoja. Soveltuvina konetekniikan opintoina pidetään lähinnä perinteisiä koneenrakennuksen opintoja kuten esim. mekaniikkaa, lujuusoppia sekä koneensuunnittelua.

Työkokemuksena edellytetään ajoneuvoalan korjaamokokemusta taikka vastaavaa kokemusta tai osaamista kuusi kuukautta. Edellä mainittuihin koulutusvaatimuksiin rinnastetaan myös muu vastaava tutkinto, johon sisältyy vastaava määrä autotekniikan opintoja. Ammattioppilaitoksessa (ammattikoulu) suoritettu ammatillinen perustutkinto ei ole riittävä koulutus katsastustehtäviin.

Koulutukseen vaadittava työkokemus:

Soveltuvana työkokemuksena pidetään erityisesti ajoneuvoasentajan tehtäviä, mutta myös muita korjaamotehtäviä, joissa tosiasiallisesti työskennellään ajoneuvojen korjausten tai huoltojen parissa.

Vastaavana kokemuksena tai osaamisena pidetään mm. työskentelyä ajoneuvojen parissa autovahinkotarkastajana tai autotestiasemalla sekä kokoonpano- ja suunnittelutehtävissä ajoneuvovalmistuksessa. Lisäksi mm. ajoneuvojen tekniikkaan liittyvien aineiden opetusta ammattikorkeakoulussa, ammattiopistossa tai kurssikeskuksessa voidaan pitää soveltuvana työkokemuksena. Ammattiopistossa suoritetun kolmivuotisen ajoneuvopuolen linjan tutkinnon (esim. maalari-, peltiseppä-, autosähkö- tai dieselasentajalinja, ei kuitenkaan kuljetuslinja) ei katsota vastaavan vaadittua korjaamokokemusta tai osaamista.

Luotettavuus:

Luotettavuus on yksi tärkeistä katsastajalta edellytettävistä vaatimuksista. Katsastaja ei saa olla tuomittu rangaistukseen esim. vakavasta rikoksesta tai toistuvista liikennerikoksista.

Katsastaja ei saa olla tuomittu 10 viimeisen vuoden aikana vähintään 2 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Katsastaja ei saa olla tuomittu 5 viimeisen vuoden aikana sakko- tai vankeusrangaistukseen esim. vakavasta ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä tai verotusta koskevien säännösten rikkomisesta taikka yli 6 kuukauden, mutta alle 2 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen esim. petoksesta, rekisterimerkintä- tai huumausainerikoksesta.

Katsastaja ei saa olla tuomittu 3 viimeisen vuoden aikana enintään 6 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen mm. edellä mainituista rikoksista eikä liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liikennejuopumuksesta.

Katsastaja ei saa olla tuomittu 3 viimeisen vuoden aikana myöskään toistuvasti sakkorangaistuksiin muista liikennerikoksista kuin liikennerikkomuksista, esim. liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta. Toistuvalla sakkorangaistuksella tarkoitetaan vähintään kahta rangaistusta rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Muiden liikennerikosten (esim. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vesiliikennejuopumus, liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla) osalta toistuvalla sakkorangaistuksella tarkoitetaan vähintään neljää sakkorangaistusta.

Katsastajan muut koulutukset:

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry on Liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä koulutuksen antaja:

Katsastajan peruskoulutus (10 pv) joka sisältää yleisjakson ja määräaikaiskatsastuskoulutus. Kurssin jälkeen suoritetaan katsastustoimipaikalla ohjattu työharjoittelu, joka on kestoltaan noin kaksi viikkoa, jonka päätteeksi Traficomin teorian- ja käytännön loppukoe.

Raskaan kaluston peruskoulutus (5 pv)

Raskaan kaluston määräaikaiskoulutukseen pääsy vaatii kevyen kaluston työssä oloaikaa 6 kk.
Koulutuksen päätteeksi valvottu harjoittelujakso katsastustoimipaikalla ja Traficomin teorian- ja käytännön loppukoe.

Erikoiskoulutukset:

  • kevyen ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset (35 oppituntia) pääsyvaatimuksena kevyen kaluston työkokemus 6 kk
  • raskaan ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset (35 oppituntia) päästyvaatimuksena raskaan kaluston peruskurssi ja 6 kk työkokemusta
  • paineilmajarrujen tarkastukset (21 oppituntia) pääsyvaatimuksena raskaan kaluston peruskurssi
  • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksynnät (21 oppituntia) pääsyvaatimuksena raskaan kaluston peruskurssi

Ammattitutkinnon suorittaminen ei oikeuta osallistumaan erikoiskatsastuskoulutukseen. Erikoiskatsastuksia varten katsastajan on osallistuttava kunkin osa-alueen erikoiskoulutukseen. Koulutusjakson päätteeksi on läpäistävä kirjallinen koe. Tämän jälkeen katsastaja on oikeutettu suorittamaan erikoiskatsastuksia. Oikeus on voimassa kokeen suorittamisesta alkaen kolmen vuoden ajan, kuitenkin kalenterivuoden loppuun. Voidakseen jatkaa tehtävässä katsastajan on suoritettava hyväksytysti uusi koe. Ennen koetta on suoritettava vähintään neljän tunnin kertauskoulutus.

Katsastajan on ylläpidettävä osaamistaan osallistumalla vuosittain järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.