Säännöt

Yksityisten Katsastustoimioaikkojen Liitto ry:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kieli

1.1 Yhdistyken nimi on Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Privata Besiktningsstallenas Forbund rf.
1.2 Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki.
1.3 Yhdistys on suomenkielinen
1.4 Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä liitto.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

2.1 Liiton tarkoituksena on toimia Suomen kaikkien yksityisten katsastustoimipaikkojen keskuselimenä.
2.2 Liitto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta sekä suojelemaan ympäristöä maatieliikenteen ajoneuvojen katsastustoimintaa edistämällä.
2.3 Liitto toimii hyvän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi yksityisten katsastusasemien kesken.
2.4 Liitto pyrkii myötävaikuttamaan katsastustoiminnan järjestämiseksi siten, että yksityiset katsastustoimipaikat toimivat asiantuntemuksella, voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä nauttivat arvostusta yleisön ja viranomaisten taholta.
2.5 Tarkoitustensa toteuttamiseksi liitto järjestää liittokokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja viranomaisille alan toimintaan liittyvistä säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista.
2.6 Liitto pyrkii jäsentensä hyödyksi seuraamaan ajoneuvojen teknistä kehitystä ja katsastustoimintaa eri maissa kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla.
2.7 Liitto pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla valvomaan jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia ja taloudellisia etuja.

3. Jäsenet

3.1 Liiton jäsenenä voi olla henkilö, tai oikeuskelpoinen yhteisö, laitos tai vastaava, jolle liikenneministeriö on myötänyt asianmukaisen toimiluvan ajoneuvojen katsastustehtävien suorittamiseen.
3.2 Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä vain sellainen ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvan haltija, joka toimii Suomen valtion kokonaan tai osittain omistaman katsastusorganisaation ulkopuolella ja siitä riippumattomana.

4. Liittymis- ja jäsenmaksut

4.1 Liiton jäseneksi liittymisen yhteydessä on suoritettava liittymismaksu, jonka suuruuden määrää liiton kokous vuodeksi kerrallaan.
4.2 Jokaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuotuinen jäsenmaksu helmikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruuden määrää liiton kokous vuodeksi kerrallaan.

5. Liiton kokoukset

5.1 Liiton asioista päätetään liiton kokouksissa, jota pidetään vuosittain kaksi kertaa. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous marras-joulukuun aikana.
5.2 Liiton kokous tai hallitus voi päättää myös ylimääräisen kokouksen pidettäväksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös siinä tapauksessa, että vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.
5.3 Kutsu liiton kokoukseen on lähetettävä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta postitse. Kutsukirjeessä tulee olla mahdollisimman tarkkaan lueteltuna käsiteltäviksi tulevat asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä vain kutsukirjeessä mainitut asiat.
5.4 Liiton kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä puhe- ja äänioikeus, kullakin yksi ääni. Liiton jäsen, joka ei osallistu kokoukseen, voi valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään puolestaan äänivaltaa liiton kokouksessa. Kukaan älköön näin kuitenkaan käyttäkö enempää kuin kymmenesosaa kokouksessa osanotajien käytettävissä yhteensä olevista äänistä. Kokouksen osanottajien on tarvittaessa kyettävä osoittamaan, että he voivat käyttää yhteisömuotoisen jäsenen äänioikeutta.
5.5 Äänioikeuden ehtona on jäsenmaksun suorittaminen ennen kokousta.
5.6 Liiton toimihenkilöillä on kokouksessa puheoikeus.
5.7 Päätökset kokouksessa ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei asiassa ole tehty kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se kanta, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, henkilövaalissa ratkaisee vastaavassa tapauksessa kuitenkin arpa.
5.8 Liiton kokouksien puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja.
5.9 Liiton kokoukseen voi liiton jäsenen valtuuttamana osallistuja henkilö, joka tehtävänsä tai asemansa puolesta kuuluu liiton jäsentoimipaikan tai sen toimipaikkojen muodostaman yhteistoimintaorganisaation johtoon.

6. Kevätkokouksen tehtävät

6.1 Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja lisäksi kaksi äänten laskijaa
 • tarkastetaan hallituksen antama vuosi- ja tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien antama lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään
 • valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille varamiehet

6.2 Kevätkokouksessa päätetään lisäksi muista näiden sääntöjen osoittamista taikka jäsenten esille ottamista kysymyksistä, joista kokouskutsussa on ilmoitettu.

7. Syyskokouksen tehtävät

7.1 Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi
 • määrätään liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset
 • vahvistetaan hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima talousarvio ja määrätään jäseneksi liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruus

7.2 Liiton syyskokouksessa käsitellään lisäksi hallituksen ja jäsenten esille ottamat asiat, jotka kutsussa on ilmoitettu.

8. Hallitus

8.1 Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja viisi muuta jäsentä.
8.2 Liiton puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi. Hallituksen jäsenen jättäessä tehtävänsä valitaan hänen seuraajansa jäljellä olevaksi kaudeksi seuraavassa liittokokouksessa, ellei ylimääräistä kokousta ole tätä varten kutsuttu koolle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
8.3 Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Aluksi arvan, sitten vuoron vuoksi.
8.4 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökseksi tulee asiakysymyksessä se mielipide, joka on saanut taakseen vähintään puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaalissa arpa ja asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta.
8.5 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.
8.6 Haliltus myöntää pyynnöstä eron hallituksen jäsenyydestä. Hallitus voi todeta hallituksen jäsenyyden päättyneeksi myös siinä tapauksessa, että henkilö ei enää toimi 5.9 kohdassa edellytetyssä tehtävässä tai asemassa.

9. Hallituksen tehtävät

9.1 Hallituksen tehtävänä on:

 • ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa
 • huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
 • huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta
 • hyväksyä liiton uudet jäsenet, päättää tarvittaessa jäsenten erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa
 • päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
 • antaa itse tai valtuuttaa antamaan pyydetyt lausunnot, ehdotukset jne.

9.2 Hallitus valitsee liitolle toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt ja ohjaa heidän toimintaansa.

10. Liiton puheenjohtaja

10.1 Liiton puheenjohtajan tehtävät on:

 • johtaa puhetta liiton kokouksissa
 • kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
 • edustaa yhdistystä hallituksen päätösten mukaisesti

11. Liiton toiminnanjohtaja

11.1 Käytännöllisten asioiden hoitoa varten liitolla on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtävät määräytyvät hallituksen laatiman toimintaohjeen ja työsopimuksen mukaan.

12. Jäsenmaksu

12.1 Yhdistyksen jäsenet suorittavat liiton syyskokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun.

13. Talous

13.1 Liiton tilikausi on kalenterivuosi
13.2 Liiton tilejä ja hallintoa tarkastavat kaksi liiton kokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tarkastusta varten on hallituksen annettava liittokokousten, hallitusten kokousten ja muut vastaavat pöytäkirjat sekä tili- ja muut asiakirjat tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14. Liiton nimen kirjoittaminen

14.1 Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen siihen määräämät hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

15. Liitosta eroaminen

15.1 Jäsenellä on oikeus erota liitosta milloin tahansa tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi liittokokouksen pöytäkirjaan.
15.2 Hallituksen tulee erottaa liitosta sellainen jäsen, joka on pysyvästi menettänyt luvan katsastustoiminnan harjoittamiseen.
15.3 Hallitus voi erottaa liitosta sellaisen jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

16. Sääntöjen muuttaminen

16.1 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä liiton kokouksessa muuttamista kannattaa.

17. Liiton purkautuminen

17.1 Liitto purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä liiton kokouksessa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut liiton purkamista.
17.2 Liiton purkamista koskeva asia voidaan käsitellä liiton kokouksessa vain, mikäli asia on kokouskutsussa nimenomaan mainittu.
17.3 Liiton purkautuessa on liiton varat käytettävä purkamisesta päätetyssä liiton kokouksessa päätetyllä tavalla liikenneturvallisuuden edistämiseen.

©2018 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästeet. Web Design Huima.